Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal


1. Scopul Politicii de Confidențialitate și Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Asociația își propune să ia măsurile pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a prelucrării datelor cu caracter personal pentru a-și mentine și îmbunătăți relațiile de parteneriat, încrederea și reputația.

Politica de Confidențialitate si Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal urmărește respectarea principiilor Regulamentului General al Uniunii Europene privind protecția persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora 679/2016 (denumit în continuare "Regulamentul" sau “GDPR”). Regulamentul are ca scop protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice din UE în contextul globalizării economiei și digitalizării comunicațiilor, în special dreptul acestora la protecția datelor cu caracter personal. GDPR pune transparența și legalitatea prelucrărilor ca principii de referință pentru a oferi indivizilor informaţiile și controlul de care au nevoie atunci când le sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Această Politică reflectă și elementele cu privire la care Asociația Teach for Romania are obligația de a informa Utilizatorii în ceea ce privește prelucrarea datelor lor în utilizarea platformei edu-start.ro.


2. Domeniul de aplicare al acestei Politici

Această politică se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Asociația Teach for Romania în contextul utilizării platformei edustart.ro. Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi informații biografice (nume, date de naștere, etc.), date privind locul de muncă (adrese, poziție, numere de telefon și adrese de e-mail, etc.), identificator online (adresa IP) sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această politică cuprinde principii general acceptate privind protecția datelor, fără a înlocui cadrul legal existent. Politica este în acord cu dreptul European și dreptul intern cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și se aplică operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor platformei edustart.ro. Această politică nu se aplică datelor de identificare a persoanelor juridice, cum ar fi companiile sau alte organizații cu personalitate juridică.

Această politică nu se aplică datelor anonime, cum ar fi datele statistice. Cu toate acestea, simpla absență a unui nume nu implică faptul că datele sunt anonime; datele sunt anonime atunci când este imposibilă identificarea directă sau indirectă a unei persoane vizate.

Această politică poate fi modificată sub coordonarea echipei de protecție a datelor din asociație. Puteți găsi cea mai recentă versiune a acestei politici pe site-ul www.edu-start.ro.


3. Definiții

Operator

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de legea aplicabilă.

Persoana împuternicită de operator

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Date cu caracter personal

Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”).

Date cu caracter special

Datele personale referitoare la origine rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, convingerile filosofice, apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice, date privind sănătatea și datele privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Persoana vizată

O persoană fizică identificată sau identificabilă al cărui/ cărei date cu caracter personal sunt prelucrate. O persoană fizică identificabilă este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare

Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea, transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Încălcarea securității datelor cu caracter personal

O încălcare a securității care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.

Destinatar

O persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu un terț. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anchete anume, în conformitate cu dreptul Uniunii sau dreptul intern nu vor fi considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective va respecta normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile prelucrării.


4. Identificarea operatorului

ASOCIAŢIA TEACH FOR ROMANIA
Adresa de contact: Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, intrarea C, Parter, sector 2, București
C.I.F: 32590589
Website: www.teachforromania.org
E-mail: suport-edustart@teachforromania.ro


5. Principii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1 Legalitate și echitate

Datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod legal și echitabil în raport cu persoana vizată. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal va fi legală numai în măsura în care prelucrarea se bazează pe un temei de prelucrare prevăzut de lege. Atunci când sunt procesate categorii speciale de date cu caracter personal, aceasta se va face numai atunci când se aplică una din condițiile de derogare specificate de lege.

5.2 Transparența

Operatorul ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Informațiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv atunci când este oportun în format electronic.

5.3 Limitarea scopului

Scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal trebuie să fie explicite și legitime și să fie determinate în momentul colectării acestora. Datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri.

5.4 Minimizarea datelor

Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.

5.5 Acuratețea datelor

Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte și, dacă este necesar, să fie actualizate. Trebuie să se ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere.

5.6 Limitarea stocării datelor

Datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate o perioadă mai mare decât este strict necesar pentru prelucrarea respectivă. Din momentul în care datele personale nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului prelucrării, acestea trebuie anonimizate sau șterse.

Datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în masura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice.

5.7 Integritatea și confidențialitatea datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să fie făcută într-un mod care asigură securitatea acestora inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Sunt instituite angajamente de confidențialitate cu angajații, consultanții și alte părți care au acces la datele cu caracter personal. În plus, trebuie implementat un sistem de restricționare a accesului bazat pe parolă sigură astfel încât persoanele pot accesa numai acele date cu caracter personal de care au nevoie pentru exercitarea atribuțiilor care le revin.

5.8 Responsabilitatea datelor

Teach for Romania trebuie să poată demonstra conformitatea cu principiile legalității, echității, transparenței, minimizării, limitării scopului, limitării stocării, integrității și confidențialității prelucrării datelor cu caracter personal. Politicile de protecție a datelor, elementele de control, procedurile, listele de verificare și alte măsuri care constituie cadrul de protecție a datelor sunt documentate sistematic.

5.9 Protecția datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit

Elementele de control și modul de respectare a principiilor legate de prelucarea datelor cu caracter personal sunt dezvoltate în mod proactiv din faza de proiectare și elaborare a operațiunilor de prelucrare. Cele mai stricte setări de confidențialitate (în raport cu cantitatea de date colectate, amploarea prelucrării, perioada de stocare și accesibilitatea acesteia) trebuie aplicate în mod implicit oricărei operațiuni ce implică prelucrare de date cu caracter personal. Respectarea principiului protecției datelor din momentul proiectării și în mod implicit este o cerință funcțională pe întreaga durată de viață a operațiunilor care implică prelucrarea datelor cu caracter personal.


6. Informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Teach for Romania, în cadrul website-ului www.edu-start.ro prelucrează date cu caracter personal pentru derularea serviciului oferit de website, astfel cum este descris acesta în Termeni și Condiții.

Scop: Desfășurarea Serviciului descris în secțiunea de Termeni și Condiții a website-ului www.edu-start.ro

Temei legal: Interes legitim al Asociației pentru oferirea serviciului descris în secțiunea de Termeni și Condiții a website-ului www.edu-start.ro.

Persoane vizate Utilizatorii website-ului www.edu-start.ro

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare: numele complet, informații referitoare la locul de muncă (denumire instituție de învățământ, localitatea/județul);
 • Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail.

Durata de prelucrare durata activității contului creat de Utilizator, la care se adaugă 2 ani. Pentru apărarea asociaţiei împotriva oricăror plângeri făcute de candidaţi – art. 20 coroborat cu art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.


7. Destinatari

Persoanele implicate în derularea programului Teach for Romania.

În mod incidental, pot avea acces la datele de pe platforma edu-start.ro anumiți furnizori servicii de dezvoltare și mentenanță a platformei www.edu-start.ro.

Utilizatorii cu drept de Administrator, Administrator de Program sau Director de școală pot avea acces la datele altor Utilizatori.


8. Drepturile Persoanelor Vizate

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă privesc;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal dacă, de exemplu, datele nu mai sunt necesare pentru procesare, sau persoana vizată obiectează în ceea ce privește prelucrarea datelor sau prelucrarea datelor cu caracter personal a fost facută în mod ilegal;
 • dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale într-un format structurat ce poate fi citit automat;
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în cazurile în care, de exemplu, legalitatea procesării sau exactitatea datelor este contestată. Odată restricționată, operatorul poate doar să stocheze datele personale, nu poate să le folosească mai departe și poate să ridice restricția numai după ce a informată persoana vizată despre această intenție. Fiecare destinatar căruia i-au fost comunicate datele cu caracter personal trebuie să fie informat cu privire la orice solicitare de rectificare, ștergere sau restricție care a fost efectuată către Asociația Teach for Romania, după caz, pentru a se conforma cu acestă solicitare, conform regulilor aplicabile;
 • dreptul de a vă opune prelucrării în cazul în care aceasta se efectuează în vederea protejării interesului nostru legitim dacă situația dumneavoastră particulară vă oferă motive întemeiate;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a depune o plangere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați consimțit anterior;

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această notificare sau în legătură cu utilizarea de către Teach for Romania a datelor personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând, totodată, numele dumneavoastră, adresa poștală sau de email (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm), numărul dumneavoastră de telefon precum și scopul cererii dumneavoastră.


9. Securitatea și confidențialitatea

Asociația Teach for Romania și angajații acesteia au implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau neautorizate, a pierderii accidentale, a modificărilor sau accesului neautorizat. Aceste măsuri sunt dezvoltate ținând seama de rezultatele analizei de risc a prelucrărilor efectuate și sunt evaluate și testate la intervale regulate. Securitatea și confidențialitatea necesită măsuri de sporire a gradului de conștientizare, instruire și comunicarea a problemelor legate de protecția datelor cu caracter personal în cadrul organizației (training pentru toți angajații care au acces la date cu caracter personal, alocarea responsabilităților, etc.). Trebuie luate în considerare tehnici cum ar fi minimizarea datelor, limitarea perioadei de stocare a informației, pseudonimizarea, criptarea, contracte de confidențialitate, integritate fizică a suporturilor de date și logarea conform drepturilor de acces în funcție de rolul avut în prelucrarea datelor cu caracter personal.


10. Persoana împuternicită de operator

Teach for Romania impune persoanelor împuternicite, adică orice subcontractant care prelucrează date cu caracter personal în numele sau pentru scopuri stabilite de către Teach for Romania, să implementeze măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate. Atunci când se iau în considerare aceste măsuri, trebuie avute în vedere în mod corespunzător stadiul actual al sistemelor informatice, natura, obiectul, contextul și scopurile prelucrării precum și riscurile privind incalcarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice. Teach for Romania a încheiat un acord de procesare cu fiecare dintre persoanele împuternicite în conformitate cu cerințele RGPD.


11. Transferul datelor

Transferul datelor cu caracter personal este garantat din punct de vedere al securității în țările din Uniunea Europeană / Spațiul Economic European și în alte țări considerate de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a acestora. Atunci când datele cu caracter personal sunt exportate de Teach for Romania care acționează ca operator în Uniunea Europeană către destinatari din țările care nu oferă un nivel adecvat de protecție, Teach for Romania s-a asigurat că sunt puse în aplicare măsuri de protecție adecvate, clauze contractuale standard privind protecția datelor cu caracter personal sau mecanisme de certificare aprobate. În cazul în care au fost încălcate drepturile și libertățile persoanelor vizate de o entitate Teach for Romania care a importat datele, aflată într-o țară terță fără un nivel adecvat de protecție, Teach for Romania, care a exportat datele, se angajează să sprijine drepturile persoanei vizate, în conformitate cu această politică împotriva entității importatoare Teach for Romania.

Persoana responsabilă de protecția datelor cu caracter personal:

Top Managementul se asigură că persoana responsabilă de protecția datelor primește resursele adecvate, instruirea și garanțiile de independență necesare pentru a-și gestiona eficient sarcinile.


12. Persoana responsabilă cu protecția datelor are următoarele sarcini:

 • Informarea și consilierea angajaților și persoanelor împuternicite de Teach for Romania care se ocupă de prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la obligațiile care le revin în temeiul GDPR și altor dispoziții de drept al Uniunii Europene și al dreptului intern referitoare la protecția datelor.
 • Monitorizarea respectării GDPR, a altor dispoziții de drept ale Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protecția datelor cu caracter personal și a politicii Teach for Romania sau a persoanei împuternicite de Teach for Romania în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de instruire a personalului implicat în operațiunile de prelucrare și poate efectua verificări periodice, revizuiri și audituri ale documentelor, procedurilor și operațiunilor.
 • Furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia în conformitate cu prevederile articolului 35 din GDPR.
 • Cooperarea cu autoritatea de supraveghere (ANSPDCP).
 • Asumarea rolului de punct de contact pentru ANSPDCP privind aspectele legate de prelucrare inclusiv consultarea prealabilă menționată la articolul 36 din RGPD precum și dacă este cazul consultarea cu privire la orice altă chestiune.
 • Coordonează tratarea cererilor persoanelor vizate.


13. Date de contact

Persoana responsabilă de protecția a datelor cu caracter personal:

E-mail: dpo@teachforromania.ro

Adresa de contact: Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, intrarea C, Parter, Sector 2, București.